Menu
Základní škola Přílepy
ZŠ Přílepy, okres Kroměříž, přísp. organizace​
Základní škola Přílepy

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 se jdeme podívat na výstavu "České korunovační klenoty".

 

 

 

Vnitřní řád

Základní škola Přílepy, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Školní družina poskytuje žákům zájmové vzdělávání, umožňuje odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti a přípravu na vyučování.

Vzděláváme děti ve věku 6 – 11 let, (1. -5. ročník). Při počtu žáků přesahujícím kapacitu školní družiny, mají přednost mladší žáci, tedy 1. - 3. ročník.

Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku žáků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.

Provozní doba školní družiny

11. 25 hod. – 16. 30 hod.

Na nepovinné předměty, kroužky budou žáci uvolňováni dle potřeby.

Přihlašování a odhlašování žáků

Do školní družiny přihlašují žáka rodiče nebo zákonní zástupci řádně vyplněným zápisovým lístkem na celý školní rok, kde určí způsob a čas odchodu žáka ze ŠD. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.  Odhlášení žáka ze ŠD se provádí písemně. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak, než je obvyklé a je uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.

Podmínky docházky

Docházka do ŠD je po přihlášení dětí závazná.

Vychovatelka si žáky po vyučování převezme v šatně školy.

Žáci, kteří končí vyučování později, přicházejí do ŠD samostatně.

Dobu a způsob vyzvedávání žáka uvede rodič nebo zákonný zástupce na přihlášce do ŠD.  V případě, že budou na přihlášce uvedeny osoby, které si dítě vyzvednou, nebude dítě předáno nikomu jinému ani ho nelze postit ze ŠD bez doprovodu.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve ŠD

Vychovatelka zodpovídá za žáka po celou dobu jeho pobytu ve ŠD.  Po nástupu žáka do školní družiny ho prokazatelným způsobem seznámí s vnitřním řádem ŠD. Bez dozoru vychovatelky se žáci nesmí pohybovat mimo prostory ŠD. V případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni o prevenci a bezpečnosti. Drobné úrazy se zaznamenávají do knihy úrazů a sděleny rodičům. O nemoci nebo větším úrazu vychovatelka okamžitě informuje telefonicky rodiče žáka. Seznam s telefonními čísly je umístěn u telefonních přístrojů. Lékárnička je k dispozici ve školní kuchyňce. Vychovatelka zvládá zásady poskytování první pomoci.

Pitný režim

Je zajištěn denně.  Žáci mají možnost se napít z pro ně připravené nádoby.

Využívání dalších prostor

Školní družina využívá ke své činnosti tělocvičnu školy, školní hřiště, zámecký park a počítačové koutky ve třídách. Vychovatelka zajistí dodržování vnitřních řádů těchto pracoven.

Ustanovení pro žáky a rodiče

 • chování účastníků činnosti družiny je hodnoceno podle pravidel pro hodnocení žáků, udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek, které jsou součástí pravidel pro hodnocení
 • pokud žák narušuje soustavně řád a činnost školní družiny, může ředitelka školy rozhodnut o jeho vyloučení z družiny
 • práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců jsou vymezeny ustanoveními Školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, Školním řádem a Vnitřním řádem školní družiny

Práva žáků

žák má právo:

 • účastnit se výchovné práce ve školní družině
 • na odpočinek
 • na zabezpečení přístupu k informacím, zejména k takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj
 • na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku
 • na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají, svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého chování
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením a sociálně patologickými jevy
 • na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami
 • na poskytnutí pomoci v případě, že se octne v nesnázích nebo má nějaké problémy
 • na život ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin v rámci možnosti školy

Chování žáků

 • ve školní družině se žák chová ukázněně, udržuje pořádek a dbá pokynů vychovatelky
 • dodržuje pravidla slušného chování a bezpečnosti
 • bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD
 • do ŠD nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz
 • ztrátu osobní věci okamžitě oznámí vychovatelce. Za mobilní telefon a jiné cenné věci, které nesouvisejí s výukou, si žák ručí sám
 • nepoškozuje vybavení školní družiny. V případě svévolného poškození nebo zničení bude požadována náhrada
 • nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření, jsou žákům školní družiny zakázány
 • všechny úrazy (i drobné) žák okamžitě ohlásí vychovatelce ŠD

Zákonní zástupci jsou zejména povinni

 • informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho zapojení do činnosti družiny
 • respektovat ustanovení vnitřního řádu družiny a pokyny vychovatelek vydané v souladu s právními předpisy, školním   řádem a Vnitřním řádem družiny

Dokumentace

Ve školní družině se vede tato dokumentace

 • zápisní lístek
 • přehled výchovně vzdělávací práce

Školní družina

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 29. 9. 2022, 22:56:10

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 29. 9. 2022
slabý déšť 15 °C 9 °C
pátek 30. 9. déšť 11/10 °C
sobota 1. 10. déšť 17/8 °C
neděle 2. 10. slabý déšť 16/10 °C

O naší škole

Škola je vybavena jídelnou, plaveckou učebnou a tělocvičnou se zázemím pro organizaci různých sportovních a kulturně-společenských akcí.

Od roku 2012 je každá třída vybavena interaktivní tabulí. Jsme účastníky i několika projektů.

Škola nabízí hodinový nebo celodenní pronájem tělocvičny pro sportovní aktivity. V případě zájmu kontaktujte správcovou tělocvičny.

V areálu pod školou se nachází veřejné sportoviště, které sestává z multifunkčního hřiště a tenisové kurtu. I když jde o veřejné sportoviště, provoz podléhá provoznímu řádu a užívání sportovišť řídí správce.  

V létě 2005 oslavila ZŠ Přílepy 100 leté výročí trvání.

ZŠ Přílepy