Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Základní škola Přílepy, okres Kroměříž, příspěvková organizace

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Vnitřní řád školní družiny vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 

Školní družina poskytuje žákům zájmové vzdělávání, umožňuje odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti a přípravu na vyučování.

Vzděláváme děti ve věku 6 – 11 let, (1. -5. ročník). Při počtu žáků přesahujícím kapacitu školní družiny, mají přednost mladší žáci, tedy 1. - 3. ročník.

Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku žáků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.

 

 

Provozní doba školní družiny

 

11. 25 hod. – 15. 30 hod.

Na nepovinné předměty, kroužky budou žáci uvolňováni dle potřeby.

 

 

Přihlašování a odhlašování žáků

 

Do školní družiny přihlašují žáka rodiče nebo zákonní zástupci řádně vyplněným zápisovým lístkem na celý školní rok, kde určí způsob a čas odchodu žáka ze ŠD. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.  Odhlášení žáka ze ŠD se provádí písemně. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak, než je obvyklé a je uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.

 

 

Podmínky docházky

 

Docházka do ŠD je po přihlášení dětí závazná.

Vychovatelka si žáky po vyučování převezme v šatně školy.

Žáci, kteří končí vyučování později, přicházejí do ŠD samostatně.

Dobu a způsob vyzvedávání žáka uvede rodič nebo zákonný zástupce na přihlášce do ŠD.  V případě, že budou na přihlášce uvedeny osoby, které si dítě vyzvednou, nebude dítě předáno nikomu jinému ani ho nelze postit ze ŠD bez doprovodu.

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve ŠD

 

Vychovatelka zodpovídá za žáka po celou dobu jeho pobytu ve ŠD.  Po nástupu žáka do školní družiny ho prokazatelným způsobem seznámí s vnitřním řádem ŠD. Bez dozoru vychovatelky se žáci nesmí pohybovat mimo prostory ŠD. V případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni o prevenci a bezpečnosti. Drobné úrazy se zaznamenávají do knihy úrazů a sděleny rodičům. O nemoci nebo větším úrazu vychovatelka okamžitě informuje telefonicky rodiče žáka. Seznam s telefonními čísly je umístěn u telefonních přístrojů. Lékárnička je k dispozici ve školní kuchyňce. Vychovatelka zvládá zásady poskytování první pomoci.

 

 

Pitný režim

 

Je zajištěn denně.  Žáci mají možnost se napít z pro ně připravené nádoby.

 

 

Využívání dalších prostor

 

Školní družina využívá ke své činnosti tělocvičnu školy, školní hřiště, zámecký park a počítačové koutky ve třídách. Vychovatelka zajistí dodržování vnitřních řádů těchto pracoven.

 

 

Ustanovení pro žáky a rodiče

 

- chování účastníků činnosti družiny je hodnoceno podle pravidel pro hodnocení žáků, udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek, které jsou součástí pravidel pro hodnocení

- pokud žák narušuje soustavně řád a činnost školní družiny, může ředitelka školy rozhodnut o jeho vyloučení z družiny

- práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců jsou vymezeny ustanoveními Školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, Školním řádem a Vnitřním řádem školní družiny

 

 

Práva žáků

 

žák má právo:

 • účastnit se výchovné práce ve školní družině
 • na odpočinek
 • na zabezpečení přístupu k informacím, zejména k takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj
 • na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku
 • na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají, svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého chování
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením a sociálně patologickými jevy
 • na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami
 • na poskytnutí pomoci v případě, že se octne v nesnázích nebo má nějaké problémy
 • na život ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin v rámci možnosti školy

 

Chování žáků

 

 • ve školní družině se žák chová ukázněně, udržuje pořádek a dbá pokynů vychovatelky
 • dodržuje pravidla slušného chování a bezpečnosti
 • bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD
 • do ŠD nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz
 • ztrátu osobní věci okamžitě oznámí vychovatelce. Za mobilní telefon a jiné cenné věci, které nesouvisejí s výukou, si žák ručí sám
 • nepoškozuje vybavení školní družiny. V případě svévolného poškození nebo zničení bude požadována náhrada
 • nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření, jsou žákům školní družiny zakázány
 • všechny úrazy (i drobné) žák okamžitě ohlásí vychovatelce ŠD

 

 

Zákonní zástupci jsou zejména povinni:

 

-     informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho zapojení do činnosti družiny

-     respektovat ustanovení vnitřního řádu družiny a pokyny vychovatelek vydané v souladu s právními předpisy, školním   řádem a Vnitřním řádem družiny

 

Dokumentace

 

Ve školní družině se vede tato dokumentace

 • zápisní lístek
 • přehled výchovně vzdělávací práce